Adatkezelési Tájékoztató

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTAT

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről.

A(z) [object Object] a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk. A személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a(z) [object Object], az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön jogait adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a(z) fiatvida.hu adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak a(z) [object Object] honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért

1.Általános szabály

A(z) fiatvida.hu által üzemeltetett oldal használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) jogszabályaival összhangban megengedett.

2.A honlap tartalm

A honlapon található információkat a(z) fiatvida.hu munkatársai helyezték el. Ezen információk pontosságára, teljességére a(z) fiatvida.hu nem ad garanciát.

A(z) fiatvida.hu és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek a(z) [object Object] honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek.

A(z) fiatvida.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

3.Kapcsolódó honlapo

A(z) [object Object] oldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a(z) [object Object] oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, a(z) fiatvida.hu és a munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.

A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért

4.Adatvédele

A(z) fiatvida.hu tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail, stb. címe alapján.

A(z) [object Object] oldalán az alábbi adatokat rögzíti:

4.1 Ajánlatkérés eseté

Amennyiben Ön a(z) [object Object] valamely szolgáltatásának igénybe vételével kapcsolatban ajánlatot kíván kérni, akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia: Név, telefonszám, email cím

Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1 bekezdés b., azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges"

4.2 Foglalás

Amennyiben Ön a(z) [object Object] valamely szolgáltatására foglalást kíván rögzíteni, akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia: Név, telefonszám, email cím és gépjármű adatok

Az adatokat a lefoglalni kívánt szolgáltatás teljesítése érdekében használjuk fel. Az adatokat a foglalás érvényességi ideje alatt kezeljük. A foglalás alapján a későbbiekben, az szerződés megkötése során további személyes adatok megadása is szükségessé válhat, melyek kezeléséhez az érintettektől hozzájárulást kérhetünk.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1 bekezdés b., azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges"

4.3 Weboldal látogatás naplózás

A weboldal üzemeltetőjének technikai rendszere az Ön látogatását automatikusan naplózza. A naplózás célja a weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele, az esetleges üzemzavarok okának kiderítése, a kezelt adatok biztonságának megőrzése. Ennek érdekében a napló a következő adatokat rögzíti: Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

A weboldal látogatási naplóját a weboldal működtetője kizárólag az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeihez használja fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az üzemeltető informatikai biztonsági előírásai határozzák meg.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1 bekezdés f., azaz az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

5.Személyes adatok használat

Személyes adatainak megadásával felhatalmazza a(z) [object Object] arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.

5.1 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat a(z) [object Object] harmadik félnek nem adja át. Az adatok kezelésével összefüggésben a(z) [object Object] adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő [object Object] utasítása alapján, a jelen tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.

5.2 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetősége

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

5.3 Tájékoztatáshoz való jo

A(z) [object Object] megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.4 Az érintett hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés célja

az érintett személyes adatok kategóriá

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteke

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartam

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jog

6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jog

7. az adatforrásokra vonatkozó informác

8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül meg kell adja a tájékoztatást.

5.5 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a(z) [object Object] által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését

5.6 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a(z) [object Object] indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelté

2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapj

3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésr

4. a személyes adatokat jogellenesen kezelté

5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kel

6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljábó

2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljábó

3. a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapjá

4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhe

5.7 Az adatkezelés korlátozásához való jo

Az érintett kérésére a(z) [object Object] korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzésé

2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozásá

3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhe

4. vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés elle

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni

5.8 Adathordozáshoz való jo

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.9 Tiltakozásjog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.10 Visszavonás jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

6.Az adatkezelő adatai, elérhetőség

Név: [object Object]

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Engedélyszám:

Belső adatvédelmi felelős neve

Elérhetőségei

7.Jogérvényesítési lehetősége

A Felhasználó az adatkezeléssel, kapcsolatos panaszával, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről